#مهران_میررستمی

424 posts

خَستَــہ بـــودوم از انتظــار دِگــَ بَســـِن!!!! دَستُــونــہ مابایـــدکـہ بـہِ هَــم بِــرَسِــن!!! بایَــد بِگِــے ازجــان و دِل بِــے مِــه تَــوا.!!! مِـه هَــم بِگــَـم کـہِ خــاطِـرِت خیلــے مَــوا...!!! دِلـــوم شَــوا بـہ دیـدِنِــت پَــربِکَــشِت!!! #مهران_میررستمی #هرمزگانی
load more posts