#day19

634,834 posts

#Day19 베키오다리, 미켈란젤로 광장 붉은노을로 감싸진 피렌체 풍경은 평생 잊지 못할거같다.
16-bit Beedrill! #pokemon #beedrill #day19
Days that you don't sees #day19
#連續30天喝茶 #三餐喝不油自主 #day19 一早起床纖歲茶+牛奶 美味早餐💕 每次看旋轉杯旋轉覺得好療癒🤗 #柚子小姐愛漂亮 #纖歲茶 #今天加牛奶喝
#day19 🇳🇱
#day19 അതീവ ഭംഗിയേറിയ ഐസ്‌വാൾ നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ജനലിലൂടെ ഐസ്‌വാൾനെ നോക്കുമ്പോ രാവിലത്തെ തണുത്ത കാറ്റു മാടി വിളിക്കുകയാണ്. പകുതിയെലേറെ മുടൽ മഞ്ഞിൽ മുടി കിടക്കുക്കയാണ്. അതു കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ്. സുപ്രഭാതം..... _____________________________________ "പടച്ചവൻ എത്ര വലിയവൻ " 🕊️ #ajmalaroundindia #theunseenways #hitchhiking #explorer #allindia #solo #hitchhiker #backpacker #india #wanderlust #wanderer #wandering with paint #gosolo #aimhigh #ajmalrafshadh #aizawl #walking #hiking #dreamvoyage #happysoul #ajuaroundindia #feedthepoor #solotrip #travellersparadise #pray #support #letsdothis2gether
#docmoingay #day19 #thanthoaibacau Trong đêm trường băng giá tăm tối, nỗi kinh sợ dẫn dắt bầy người. Chém giết. Loạn luân. Đó là thời của các vị thần.
𝕥𝕚𝕞𝕖 𝕒𝕨𝕒𝕪 This past weekend was a whole lot of being away. I was away spending time with my high school besties Friday, Vince was away in Nashville with his boys for the weekend. It was also a time away from posting to my social media, which sounds contradictory since we’re in this gratitude challenge, but it was actually nice to not worry about it for a few days. It gave me time to focus on my friends and family, create new relationships with people, and prepare for interviews this week. It gave me time to miss my man, something that gets blurred when you spend every day together. It freed up time to just relax, have a few sangrias, and enjoy the sun. I’m grateful for the time away, the appreciation it instills, and the recharged feeling I now have because of it.🌞 #day19 #day20 #day21 #day22 #30daysofgratitude
#밀린숙제 #🧘🏻‍♀️ #day19 . . #Repost @gong_yogastudio with @get_repost ・・・ Day19 #발등스트레칭 오호👌내가 한번 해보지!🙋🏻‍♀️ 하다가 당황할 수 있는 자세랍니다.🤪 은근 까다로운 동작이에요. 평소에 굽이 있는 신발을 신거나, 활동성이 부족한 발목이라면 특히 더 조심스럽게 접근하세요.🙆🏻‍♀️ 혹은 한 발씩 시도해 보는걸 추천합니다. 두 다리를 모아 무릎을 꿇고 앉아 시작할게요. 지금자세에서 발등의 스트레칭이 되고 있다면 거기서 멈춰있어도 충분합니다. 괜찮다면😍 체중을 뒤로 옮겨 무릎을 바닥에서 살짝 띄워봅니다.🎯아래복부의 힘과 함께 몸통과 다리를 연결하는 힙의 굴근이 활성화되어 무릎을 좀더 가볍게 가슴향해 끌어올릴 수 있을거에요. 이젠 천천히 바닥에 놓인 손가락의 갯수를 차차 줄여봅니다. 그리고 제자리로 돌아와 두 다리를 뻗고 충분히 휴식취해주세요.🤡 오늘도 즐거운 하루 보내세요💋 . #TopoftheFootStretching Have you felt tigntness in the top of the foot? Many people do not use muscels in their feet in daily life. It could be the reasone of tight shoes, less activity etc. This is a simple and hard stretch at the same time. Start from kneeling position, shift your weight back on the heels. If you already feet the stretch on the top of your feet, you can stay there. If you want to take it further, lift your knee up towards the chest using the hip flexor and core. Stay sitting tall, hands on the floor. Slowly plams, hands, fingertips off the floor until you begin to feel okay. Then, gently place your knee down. . #청라요가 #공요가 #인천요가 #검단요가 #검암요가 #김포요가 #송도요가 #스트레칭 #발목 #발등 #yoga #yogapractice #stretching #ankelinjury
Cardio is NOT my forte, but in order to get better I must do hard things. Did I modify some exercises today? Yes. And am I ok with that? Yes, because I still did it and burned almost 400 calories in 30 minutes! Get up and get your sweat on💪🏼. . . Also, I’m not sure If your heart rate getting to 190 is ok...🤔. . . #fitish #beachbodyondemand #21dayfix #fitness #ultimateportionfix #healthylife #sweaty #day19 #igfitness #workout #instafitness #goodjuju #stupidface #pushthru #weighloss #sweatitout #bestrongerthanyourmind #stengthtraining #21dayfixrealtime #buttfirstsquats #cardio #cardiofix #burnbabyburn #teambeachbody
First brewery visit in Wisconsin! Mel's Micro, which I can't find on IG. Stick with the #drystout #wisconsin #beer #wisconsinbeer #richlandcenter #stoutbeer #day19
Having an off day. Knew it was only a matter of time before I crashed. Writing is such crap I printed. #rockyourhandwriting #day19 #greateststrengths #tomoriverpaper #gouletnotebook #montblancbohème #rubyedition #montblancirishgreenink #printing #mypenmanshipsucks
#Day19 !! 🎸✨ Getting so close to the end of the challenge! Here’s a video of me playing around on a jazz backing track. These backing tracks really do open my mind to the possibilities of notes. Still trying to learn the fretboard and play everywhere but huge learning process lolol P.S To those that have finished the challenge, what have you learned and what did you struggle with most? #20daysoffocus #nodaysoff
Day 19. Catch up photos ( I've been a bit busy and slack in posting 🙄) 2nd visit to Edinburgh - last time was 3 years ago and still as beautiful as ever. Did a 2 hour guided walk around the "old town" and learing lots about Edinburgh's past. Looking up at the castle and checking out the preparations for the Tattoo (August) and the temporary stand that is erected and then dismantled every year ! In the afternoon we did a fascinating tour of the Palace of Hollyrood House. Only able to get a few pictures of the outside and the ruins of the 12th century Abbey. The beaurecrats wouldn't allow any photos to be taken inside the Palace 🙄. Hollyrood House is where the Queen attends every year in July to host a garden party. The "Royal Mile" is a road that joins Hollyrood House and Edinburgh Castle. Actually It's longer than a mile but we won't discuss that now 🤪. #day19 #uk2019 #Scotland #edinburgh #edinburghcastle #hollyroodpalace #theroyalmile #whatdayisit
I’ve been a huge fan of Top Chef ever since Richard Blais made his way into the competition in season 4, and while I naturally gravitated toward judges Tom Colicchio, Padma Lakshmi and Gail Simmons, Anthony Bourdain was an acquired taste. While I felt his sarcasm, dry humor and conduct toward the competitors sometimes stepped over the line, I came to understand and respect him through his various appearances on the show, so when he died last June, I was shocked and so sad. I couldn’t believe that someone who was so young and seemed so confident, passionate and full of life would be driven to suicide, but you never know what people are battling behind the scenes, even when they appear to be happy and successful. For Day 19 (a few days late!) of the #LeopardPrintBookChallenge , a book about or referring to food, I’d like to take a second to honor Anthony Bourdain, a respected chef and member of the culinary world gone far too soon ❤️ #LeopardPrintBookChallenge #kitchenconfidential #anthonybourdain #foodie #topchef #day19 #restinpeace #bookstagram #bookstagrammer #readingmama #momswhoread #booksofinstagram #readersofinstagram #photochallenge #supportyourfriends #bookcommunity #bookworm #bibliophile
load more posts