#turkmentalyp

18,852 posts

Häzirki wagtda dünýäniň ähli ýerinde diýen ýaly psihologlaryň we pedagoglaryň iň esasy üstünde durýan meseleleriniň biri «Çagalarda emosional we intellektual aňlaýyş ukybynyň ösüşi» temasydyr. Ýagny emosional we intellektual duýgularyň nahili kemala gelýändigi, olaryň haçan emele gelmäge başlaýandygy we olara nämeleriň sebäp bolýandygy hakdaky meseleler iň kän üstünde durulýan meselelerdir. Biz hem bu günki makalamyzda şolar hakda durup geçmekçi.  Biz öňi bilen “emosional aňlaýyş ukyby” diýlende nämä düşünmeli, şonuň üstünde durup geçeliň. Emosional (duýguçyl) aňlaýyş ukyby (emotional intelligence, EI) – Başarnykly položitel duýgularyň barlygyny duýup ýa-da aňlap, zyýanly duýgulardan bütinleý gaça durmak hem-de başga adamlaryňam şolar ýaly duýgularynyň bardygyny bilip, şoňa düşünmek ukybydyr. Emosional aňlaýyş ukyby ýokary bolan adamlaryň öz durmuşlarynyň dowamynda gazanýan üstünlikleri ähli temalarda diýen ýaly beýlekilerden has ýokary bolýandygyny geçirlen ylmy-barlaglaryň netijesi görkezýär. Olar ýaly duýgy ukyby adamlarda eýýäm çagalyk döwründen emele gelip başlaýar hem-de olaryň gelejekdäki üstünliklerine öz oňyn tasirini ýetirip ugraýar. Emosional aňlaýyş ukyby çagalarda ilki bilen maşgalada döreýär, soňra bolsa onuň sosial gatnaşyklarynda özüni görkezýär. Maşgaladaky gatnaşyklar nahili bolup geçýän bolsa, olar çaganyň içki dünýäsine aralaşyp, onuň öz durmuşynda hem şolar ýaly duýgy-düşünje bilen hereket edip başlamagyna sebäp bolýar. Soňra çaga ol hereketleri öz ýaşaýşynyň dowamynda aň ýetirmezden, biygtyýar gaýtalap gezýär we durmuşda gazanjak üstünlikleri-de, köplenç, şoňa bagly bolýar. Ýagny maşgalada nahili pozitiw (oňyn) we negatiw (tersin) gatnaşyklar bolup geçýän bolsa, olar gönümel çagalara täsir edýär we çaga öz häsiýetlerini pikirlenmezden şoňa görä şekillendirýär. (Dowamy ⬇️⬇️⬇️) --->@masgala_mekdebi #maşgalam #masgala #masgala_mekdebi #türkmenistan #turkmenistan #turkmensahra #turkmentalyp #asgabat #ashgabat #soygi #vipturkmen #awaza #lebap #ahal #mary #dasoguz #balkan #turkmenabat #turkmen #türkmen #gyzykly #oglan #gyz #туркменистан #туркмен #туркменский
ی طرح مدرن وزیبا برای پهلوی لباس و آستین . با تشکر از همکار عزیزم برای اعتمادشون @setare.gonbad 😊😍❤ . . . . . . . . . . #turkmengyzy #turkmensahra #turkmendress #turkmentalyp #turkmenkoynek
Turkmen gozeli @arzuv99 😙🌹🌷💐🇹🇲 ______________________________________ @tm_krasoty 🇹🇲 ______________________________________ #tm_krasoty #turkmengyzy #turkmenistan #turkmen #mary #lebap #dasoguz #balkan #ahal #ashabat #turkmentalyp #turkmensahra #full #fullturkmenistan #tm_bagshylar #turkmens #tm_talantlary #degishmeler
load more posts